Nedenstående samarbejdsbetingelser gælder for al samhandel med TriBits med mindre andet er aftalt skriftligt.

Leveringsbetingelser

 • Ejendomsretten til det leverede forbliver TriBits indtil det leverede er fuldt betalt.
 • Såfremt kunden ved leveringstidspunktet er i restance med betalinger er TriBits berettiget til at udskyde leveringen. Er restancen ikke betalt inden 14 dage efter den aftalte termin er TriBits berettiget til at ophæve leveringen.
 • Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold, overgår den fulde risiko til kunden fra den aftalte leveringstermin.

 

Ansvarsbegrænsning

 • TriBits hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, indtrådt hos kunden eller tredjemand og uden hensyn til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse - mangel - eller produktansvar. For så vidt angår mangelansvar kan erstatningen max. andrage kontraktsummen, mindsteerstatning vedrørende forsinkelse kan max. andrage 10 % af kontraktsummen og max. Kr. 50.000,-.

 

Leveringstid

 • Med skriftligt varsel til TriBits på mindst 10 hverdage (mandag-fredag) har kunden ret til uden begrundelse at udskyde enhver i tidsplanen fastsat tidsfrist, dog kan den samlede udskydelse højst udgøre 30 hverdage (mandag-fredag).
 • Såfremt kunden udskyder en eller flere tidsfrister, er TriBits berettiget til at kræve alle efterfølgende tidsfrister udskudt med tilsvarende antal arbejdsdage. Betalinger udskydes tilsvarende.
 • Hvis en leverance bliver forsinket på grund af forhold, hvor TriBits ingen indflydelse har, eksempelvis strejker, lockouter, transportforstyrrelser og forsinkelser fra TriBits’ underleverandører eller anden force majure, udskydes de aftalte leveringsterminer, uden at kunden er berettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning med samme antal dage som en sådan hindring har bestået.
 • Såfremt overskridelse af den aftalte overtagelsesdag andrager mere end 30 hverdage (mandag-fredag) og skyldes kundens forhold, betaler kunden de af TriBits dokumenterede merudgifter i forbindelse hermed.

 

Fakturerings- og betalingsbetingelser

 • Alle priser er ekskl. installation, vedligeholdelse, uddannelse, hotline - support og anden konsulentbistand, der således berettiger TriBits til særskilt vederlag.
 • Software og hardware faktureres altid særskilt ved levering uanset om der efterfølgende skal ske installation, instruktion eller uddannelse fra TriBits. Der faktureres altid ekspeditions- og forsendelsesomkostninger.
 • Konsulentassistance, herunder instruktion faktureres straks efter at dette er udført i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.
 • Ved større projekter vil TriBits a’conto fakturere kunden. Dette vil dog typisk være aftalt og reguleret gennem særskilt aftale.
 • Med mindre andet er aftalt erlægges betalingen kontant. Ved overskridelse af betalingsfristen vil der blive beregnet 1,5 % i rente af betalingsbeløbet pr. påbegyndt måned samt rentes rente.
 • Såfremt kunden misligholder betalingen er TriBits berettiget til at ophæve indgåede aftaler med øjeblikkelig virkning og kræve sit tab dækket, samt at udskyde opfyldelsen af andre forpligtelser ifølge indgåede aftaler indtil restancen er berettiget. TriBits kan i denne situation kræve sikkerhed for kundens opfyldelse af sine fremtidige forpligtelser overfor TriBits.
 • Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, og kunden må tåle prisændringer som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, valutastigninger o.lign. i tidspunktet mellem tilbuds- og betalingsdato.
 • Ved assistance i udlandet afholder kunden samtlige udgifter til transport, hotelophold, forplejning, rejseforsikring, vaccinationer m.m.

 

Reklamationer

 • Ved aflevering har kunden pligt til, inden det solgte tages i brug, at foretage forsvarlig afprøvning og kan ikke senere påberåbe sig mangler, der ved en sådan programkørsel burde være opdaget af kunden.
 • Ved mangler skal kunden straks og senest 14 dage efter aflevering skriftligt reklamere overfor TriBits.
 • Fejlbehæftet hardware tages kun retur i original emballage og mod et mindre retur-/ekspeditionsgebyr.

 

 

Kundens forpligtelser

 • Med mindre andet er aftalt forpligter kunden sig selv til at:
 • Installere og konfigurere software og hardware
 • Konvertere eventuelle data
 • Uddanne egne medarbejdere i brugen af udstyr eller systemerne
 • Stille de nødvendige ressourcer til rådighed for projekters gennemførelse, herunder kabelføring, montering m.v. opretholdelse af passende driftsmiljø, offentlige forskrifter.

 

Garantier

Hardware og software

 • TriBits giver ikke yderligere garanti end den som TriBits leverandører giver.
 • Specielt giver TriBits eller dennes leverandører typisk ingen garanti på software.

 

Udvikling og tilpasning af programmel

 • TriBits garanterer at de leverede overholder dansk lov.
 • TriBits indestår kunden for, at det leverede ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder.
 • Tribits forpligter sig til at holde kunden skadesløs for ethvert krav, som måtte blive rejst som følge af krænkelse af tredjemands materialerettigheder, med mindre krænkelsen beror på kundens forhold.
 • Ved fremsættelse af tredjemands krav, skal kunden straks skriftligt underrette TriBits. I den anledning bestemmer TriBits suverænt adækvate processkrifter. Dog gælder dette ikke, såfremt det solgte indgår i kundens produkt, og kombination påstås at udgøre krænkelsen, eller såfremt det solgte benyttes i strid med TriBits anvisninger.
 • Såfremt kunden uden TriBits’ samtykke lader andre end TriBits, eller en af denne udpeget tredjemand, udføre ændring af programmel, der øver væsentlig indflydelse på systemets rette funktioner, er TriBits berettiget til for fremtiden at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse i relation til den del af leverancen som er ændret, herunder afhjælpning af mangler og vedligeholdelse.

 

Immaterielle rettigheder

 • I forbindelse med udvikling og tilpasning af software har TriBits rettighederne til det udviklede, herunder programkoder og anden udviklet funktionalitet.
 • Kunden kan kun med TriBits skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand.
 • TriBits kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand.
 • Kunden opnår alene en uoverdragelig brugsret til det solgte og således at eventuel software alene må benyttes på den angivne hardware.
 • Kunden er forpligtet til straks at informere TriBits om enhver krænkelse af det solgte.

 

Tavshedspligt

 • TriBits personale skal iagttage ubetinget tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger vedrørende kundens eller andres forhold, som det kommer til kendskab i forbindelse med de i denne kontrakt omhandlede leverancer, tjenesteydelser m.v.
 • Tilsvarende har kunden og konsulenter, der arbejder for denne, en tavshedspligt for så vidt angår oplysninger om TriBits forhold.

 

Produktansvar

 • For defekte produkter hæfter TriBits alene i det omfang, det fremgår af præceptive bestemmelser.
 • TriBits hæfter endvidere kun for personskader, såfremt det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af TriBits eller andre, for hvem TriBits er ansvarlige.
 • TriBits hæfter ikke for tingskade efter aflevering og i øvrigt ikke for skader, der indtræder, mens det solgte er i kundens besiddelse, eller såfremt det solgte indgår i kundens produkter.
 • Såfremt TriBits bliver pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde TriBits skadesløs i det omfang, det følger af ovenstående.
 • Kunden forpligter sig til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som TriBits.
 • Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden part herom.

 

Øvrige betingelser

 • Kunden forpligter sig til alene at foretage kopiering af leveret programmel til egen sikkerhedskopiering, ligesom anvendelse af programmellet i forbindelse med tredjemand ikke må finde sted.

 

Tvister

 • Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret og med Retten i Vejle, som værneting.

 

 

 

Ring til os +45 7026 2684

TriBits ApS

Sandtoften 8

7100 Vejle

Danmark

CVR 10057469

Tlf.: +45 7026 2684

 

Kontakt os / find vej

info@tribits.dk

 

Mandag - torsdag

08:30 - 16:30

Fredag

08:30 - 15:30

 

We Should Stay In Touch!

© 2000-2016, Copyright, TriBits ApS. Alle rettigheder forbeholdes.